Regulamin Stypendiów przyznawanych przez Fundację Barbary i Mariusza Słowińskich.

 

Stypendia zwyczajne – 6 stypendiów po 4000 PLN

1. Aplikacje mogą składać uczniowie II, III i IV klas szkół licealnych oraz II, III, IV i V technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:

A) wniosek aplikanta zawierający:

a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
a.4) średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5** z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
a.5) informacja o innych stypendiach, z których korzystał/ korzysta aplikant

UWAGA!
Laureaci olimpiad z przedmiotów ścisłych tj matematyka, fizyka, chemia, biologia otrzymują dodatkowe punkty w procesie wyboru stypendystów.

B) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy wg wzoru:
ojciec + matka = razem, z podaniem ilości osób w gospodarstwie domowym oraz informacją o zdarzeniach nadzwyczajnych od ostatniej deklaracji
podatkowej (np. utrata pracy przez któregoś z rodziców).
UWAGA! Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2,3 tys. zł brutto miesięcznie.
Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych.***

C) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych
lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

3. Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji do systemu aplikacyjnego i elektroniczne wypełnienie aplikacji pod adresem https://aplikacje.bmslowinscy.pl/

* uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze.
** w przypadku stypendiów zwyczajnych obowiązuje średnia obliczona na koniec poprzedniego roku szkolnego.
*** złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować odebraniem stypendium i koniecznością zwrotu wypłaconych kwot.