.

Stypendia za wyniki w nauce

1. Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:

A) wniosek aplikanta zawierający:

  • a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
  • a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
  • a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
  • a.4) średnią obliczoną na koniec I semestru danego roku szkolnego nie niższą niż 5,0** z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

B) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych
lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej
C) informacja od wychowawcy klasy o przewidywanej średniej ucznia na koniec roku szkolnego (z obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

3. Dokumenty należy składać poprzez system aplikacyjny on line pod adresem  – http://aplikacje.bmslowinscy.pl  zgodnie z harmonogramem naboru.
* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze
** w przypadku stypendiów za wyniki w nauce obowiązuje średnia obliczona na koniec I semestru danego roku szkolnego (w tym przypadku 2014/ 2015)

UWAGA! Przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.
.

Stypendia zwyczajne

1. Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:

A) wniosek aplikanta zawierający:

  • a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
  • a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
  • a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
  • a.4) średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5** z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • a.5) informacja o innych stypendiach, z których korzystał/ korzysta aplikant

B) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy wg wzoru:
ojciec + matka = razem, z podaniem ilości osób w gospodarstwie domowym oraz informacją o zdarzeniach nadzwyczajnych od ostatniej deklaracji
podatkowej (np. utrata pracy przez któregoś z rodziców).
UWAGA! Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2 tys. zł brutto miesięcznie.
Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych.***

C) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych
lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

3. Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji do systemu aplikacyjnego i elektroniczne wypełnienie aplikacji.

* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze
** w przypadku stypendiów zwyczajnych obowiązuje średnia obliczona na koniec poprzedniego roku szkolnego, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z ostatniego roku gimnazjum
*** złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować odebraniem stypendium i koniecznością zwrotu wypłaconych kwot